1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VÝKLAD

1.1. Definice v tomto bodu platí pro všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“ nebo ,,podmínky“) obchodní společnosti Emporia Style Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17., 12239856-2-41, 01-09-170422 (dále jen ,,EMPORIA STYLE“ nebo „prodávající“) týkající se služby Multilady – tj. vztahů mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Prodávající provozuje televizní vysílací pořad Multilady a internetový obchod na adrese https://www.multilady.net/, kdy jejich prostřednictvím prodává nabízené zboží. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej a nákup všech propagovaných výrobků a nabízeného zboží a to jak v rámci televizního vysílání, tak na internetových stránkách, nevztahují se na případy, kdy osoba na straně kupujícího jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky tedy platí jak pro prodej v rámci televizního vysílání, tak pro prodej přes internetové stránky.
Informace o doručování: informace týkající se doručování zboží, které jsou k dispozici na naší webové stránce a můžou se měnit.
TV CZ s.r.o., IČO 242 67 309, se sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice – jedná se o společnost, která Prodávajícímu poskytuje na základě smlouvy o spolupráci administrativní podporu v jeho podnikatelské činnosti – smluvní partner.
EU: znamená Evropskou unii.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s EMPORIA STYLE nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Událost vyšší moci: má význam uveden v bodu 13.
Zboží: produkty, které vám prodáme v souladu s objednávkou.
Objednávka: vaše objednávka zboží
Potvrzení objednávky: má význam uveden v bodu 2.6.
Politika ochrany soukromí: politika ochrany soukromí společnosti v souvislosti s jakýmikoliv informacemi na internetu a/nebo s objednávkami, jejíž kopii naleznete na naší webové stránce nebo obdržíte na vyžádání od společnosti.
Podmínky: všeobecné podmínky uvedené v tomto dokumentu
Postupy a principy TV hry: postupy a principy společnosti, kterými se řídí chování a obchod prováděný v a z televizního média, jejichž kopii naleznete na naší webové stránce nebo obdržíte na vyžádání od společnosti.
My a veškeré tvary zájmena my: prodávající.
Písemná podoba: zahrnuje také faxy a e-maily.
Vy a/nebo tvary zájmena vy: osoba zadávající objednávku/kupující.
1.2. Názvy nemají vliv na výklad těchto podmínek.
1.3. Termín „bod“ označuje příslušný očíslovaný bod v těchto podmínkách.
1.4. Prodávající je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky měnit či doplňovat. Uvedené nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich změn či doplňků jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách https://www.multilady.net/.

2. ZÁKLAD PRODEJE
Prodávající před uzavřením smlouvy sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu nebo v televizním pořadu provozovaném EMPORIA STYLE uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 30
 6. dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu našeho smluvního partnera TV CZ, s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29 Dobřichovice, Česká republika, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže;
 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které EMPORIA STYLE splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

2.1. Tyto podmínky představují společně s objednávkou celou dohodu mezi vámi a námi o prodeji zboží. Před uzavřením smlouvy zkontrolujte, zda jsou údaje v podmínkách nebo v objednávce úplné a přesné. Pokud si myslíte, že je v těchto dokumentech nějaká chyba nebo v nich něco chybí, okamžitě nás prosím kontaktujte. My přebíráme odpovědnost pouze za vyhlášení a prohlášení našich oprávněných zaměstnanců vyhotovena v písemné podobě. Před zadáním objednávky si tyto podmínky řádně přečtěte. Rovněž se na našich webových stránkách před uzavřením kupní smlouvy seznamte s českými puncovními značkami.
2.2. Účelem jakýchkoliv vzorků, kreseb nebo reklam, které vypracujeme, je přiblížit vám zboží, jež popisují.
Týká se to následujícího:
2.2.1. všude, kde jsou uvedeny hmotnosti kovu nebo karáty, představují tyto průměrný údaj pro veškeré předměty v daném designu;
2.2.2. pokud nabízíme prsteny ve více velikostech, hmotnost představuje průměr vypočten ze všech kusů ve všech velikostech;
2.2.3. v případě ručně vyrobených předmětů může být rozdíl mezi průměrným údajem a jednotlivým kusem větší;
2.2.4. ve šperkařském průmyslu jsou mnohé drahé kameny podrobeny nějakému druhu úpravy s cílem vylepšení jejich vzhledu nebo trvanlivosti. Z toho důvodu byste měli předpokládat, že kterýkoliv drahý kámen, který od nás koupíte, prošel úpravou. Více informací o běžných úpravách naleznete na naší webové stránce; a
2.2.5. i když se vždy snažíme zabezpečit přesné uvedení původu veškerých drahých kamenů, v případě fazetových kamenů není vždy možné uváděný původ ověřit.
2.3. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi těmito podmínkami a jakoukoliv podmínkou objednávky mají přednost tyto VOP.
2.4. Objednávka zboží učiněna ze strany zájemce o koupi je závazná. Objednáním zboží zájemce o koupi potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka představuje vaší nabídku na uzavření kupní smlouvy, a my ji můžeme podle našeho uvážení akceptovat nebo odmítnout.
2.5. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím pak dochází v okamžiku, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tzn. ve chvíli, kdy objednávka zboží dojde prodávajícímu. Okamžikem odeslání objednávky jsou VOP pro kupujícího závazné.
2.6. Objednávce přidělíme číslo objednávky, o němž vás budeme informovat (dál pouze jako „potvrzení objednávky“). Toto číslo objednávky uvádějte ve veškeré následující korespondenci související s objednávkou.
2.7. Jsme oprávněni tyto podmínky průběžně upravovat a doplňovat. Vy se řídíte předpisy a podmínkami platnými v čase odeslání objednávky v souladu s bodem 2.5, pokud změna těchto předpisů nebo podmínek nevyplývá ze zákona, nebo ji nevyžaduje státní nebo regulační orgán (ve zmíněném případě se tato změna bude vztahovat na objednávky, jež jste již zadali, a jež jsme ještě nesplnili).
2.8. Jakákoliv objednávka učiněna prostřednictvím nebo v důsledku televizních programů společnosti (telefonicky, prostřednictvím internetu nebo jakýmkoliv jiným způsobem) se bude řídit Postupy a předpisy TV hry prodávajícího a těmito VOP.
2.9. Používání naší webové stránky se řídí Politikou ochrany soukromí společnosti a vy dáváte souhlas ke zpracování popsanému v této politice a ručíte za správnost veškerých vámi poskytnutých údajů.
2.10. Smlouva mezi námi se řídí právním řádem země, ve které jste si zboží zakoupili, tj. právní řád České republiky
2.11. Prodej a nákup prostřednictvím televizního vysílání – TV hra:
2.11.1 V průběhu vysílání TV hry Multilady je ve vysílacím čase nabízeno zboží formou tzv. přímého prodeje ke koupi. Každý produkt je k dispozici v omezeném množství. V danou chvíli probíhá vždy prezentace a prodej pouze jednoho produktu, a to až do vyčerpání jeho zásob nebo do doby, než je prodej tohoto zboží ze strany prodávajícího ukončen. Množství nabízeného zboží je určeno pouze pro daný okamžik, neznamená to, že zásoby tohoto zboží jsou u prodávajícího vyčerpány.
2.11.2 Objednávka je učiněna, potvrdí-li v případě využití televizního kanálu kupující telefonicky učiněnou objednávku. Kupní smlouva je v případě nákupu prostřednictvím televizního kanálu uzavřena rovněž zmáčknutím tlačítka 1.
2.11.3 Určení kupní ceny zboží je plně v dispozici prodávajícího a je platné pouze pro daný okamžik prodeje. Kupující však koupí zboží maximálně za cenu, kterou byl podle objednávky zboží ochoten akceptovat. Všechny ceny zboží uvedené v televizním vysílání jsou stanoveny v českých korunách, a to včetně příslušné DPH. Při doručení koupeného zboží obdrží kupující fakturu, ve které bude uvedena přesná výše zaplacené DPH.
2.11.4 Způsob prodeje uvedeného zboží je tzv. prodej s klesající cenou. Jedná se o prodej jednoho nebo více kusů stejného zboží, jehož kupní cena je ze strany prodávajícího v průběhu času, kdy je zboží nabízeno prostřednictvím televizního vysílání, snižována. Pokles ceny závisí na počtu prodaných kusů daného zboží. Čím více prodaných kusů tohoto zboží, tím více se cena snižuje. Pokles ceny může být prodávajícím zastaven na určité částce. Zákazníkům, kteří telefonicky objednali zboží nebo jimž bylo na emailovou adresu zasláno automatické potvrzení objednávky je zboží prodáno za cenu, za níž byl prodán poslední kus zboží v průběhu televizního vysílání před jeho vyprodáním nebo před ukončením jeho prodeje.
2.11.5 Prodávající si vyhrazuje právo prodeje kteréhokoli zboží v jakémkoli okamžiku zrušit, pozastavit, ukončit či prodloužit, aniž by uvedené zakládalo jakékoli nároky kupujících či zájemců o koupi vůči Prodávajícímu, zejména pak nárok na náhradu škody. Bude-li to možné, oznámí Prodávající takové rozhodnutí kupujícím či zájemcům o koupi předem.
2.11.6 Zájemce o koupi bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily nebo se pokusily porušit tyto podmínky, zejména pak v případě, že uvedly nepravdivé informace, odmítly zaplatit nebo převzít dodávku zboží, manipulují výsledky prodeje nebo se dopustily v souvislosti s koupí zboží podvodu. Další obchody takových osob nebo na jejich účet budou pozastaveny nebo zrušeny. Prodávající si vyhrazuje právo z uvedených důvodů zablokovat rovněž určitá telefonní čísla a /nebo určité e-mailové adresy.
2.11.7 Zájemci o koupi souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé straně kupující při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí tato strana samostatně.
2.11.8 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím.

 

3. REKLAMNÍ A JINÝ OBSAH
3.1. Text, obrázky, loga, grafika, fotografie, popisky, ilustrace, data a jiný materiál používaný nebo vytvořený společností, stejně jako i jeho výběr, montáž a řízení se v těchto podmínkách označuje společně jako „obsah“. My si vyhrazujeme právo kdykoliv a bez oznámení přestat používat, opravit, vymazat, aktualizovat nebo změnit jakýkoliv obsah, specifikaci produktu a ceny.
3.2. Pokud se písemně nedohodneme jinak, obsah je výhradním vlastnictvím společnosti a je chráněn autorskými právy, obchodními značkami, servisními značkami a ostatními vlastnickými právy ve vlastnictví společnosti nebo třetích stran, které společnosti udělily právo na jejich používání. Pokud se písemně nedohodneme jinak, vaše používání obsahu se bude omezovat na osobní, nekomerční používání v souvislosti s nákupem a objednáváním zboží od společnosti, a na žádný jiný účel.
3.3. Jakékoliv jiné používání z vaší strany nebo ze strany jakékoliv jiné vámi oprávněné osoby, než je používání konkrétně uvedené v těchto podmínkách nebo písemně povolené společností, je přísně zakázáno. Jakékoliv neoprávněné použití obsahu může představovat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o obchodních značkách, zákonů o ochraně osobnosti a publicitě a předpisů a nařízení o komunikacích.
3.4. Žádné ustanovení v tomto dokumentu neuděluje, jestli už implicitně nebo jinak, žádnou licenci nebo právo na používání jakékoliv obchodní značky nebo servisní značky společnosti bez písemného povolení společnosti nebo jakékoliv třetí strany, která vlastní obchodní značky nebo servisní značky zobrazované nebo používané společností. Svá práva duševního vlastnictví si uplatníme v plném rozsahu.
3.5. Obsah může zahrnovat chyby, nepřesnosti, opomenutí a typografické chyby, případně může být neaktuální. Vy potvrzujete, že se obsah poskytuje pouze k informačním účelům a že jakékoliv chyby, nepřesnosti nebo opomenutí v obsahu nejsou pro společnost závazné, pokud tak není výslovně uvedeno.

4. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH

4.1. Společnost neposkytuje žádné záruky ani prohlášení v souvislosti s obsahem (jestli už na naší webové stránce, v našich reklamách a publikacích nebo jinak) nebo přesností, úplností nebo časovou aktuálností daného obsahu. Bez omezení výše uvedeného společnost veškerý obsah poskytuje „tak jak je“ bez jakékoliv záruky, jestli už výslovné nebo implicitní včetně (krom jiného) implicitních záruk obchodovatelnosti a vhodnosti ke konkrétnímu účelu, vlastnického nároku, neporušování, bezpečnosti nebo přesnosti. Tento popis obsahu „tak jak je“ je výslovnou podmínkou jakékoliv transakce se společností.
4.2. Společnost, její dodavatelé nebo jejich příslušní ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci nebo zástupci nejsou v žádném případě odpovědni vůči vám nebo jakékoliv třetí straně za žádné nepřímé, následné, náhodné, zvláštní nebo represivní náhrady škody, jestli už na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně zanedbání, jež vzniknou jakýmkoliv způsobem z přístupu k nebo použití, nebo nemožností přístupu k nebo použití obsahu, za ztráty ze zisku nebo jinak, a to ani tehdy, pokud byla společnost výslovně obeznámena o možnosti vzniku takových škod.

 

5. ZBOŽÍ
5.1. Ručíme za to, že u dodávky bude zboží:
5.1.1. v souladu se svým popisem ve všech podstatných ohledech (s výhradou jakýchkoliv omezení podle ustanovení bodu 2.2);
5.1.2. uspokojivé kvality;
5.1.3. vhodné k jakémukoliv účelu, u kterého uvádíme, že je vhodný;
5.1.4. nebude mít podstatné vady designu, materiálu a zhotovení; a
5.1.5. v souladu s veškerými platnými zákonnými a regulačními požadavky k prodeji zboží v zemi, ve které jste produkt(y) zakoupili.
5.2. Tato záruka se poskytuje navíc k vašim zákonným právům ke zboží, které je vadné, nebo které není jinak v souladu s těmito podmínkami. Poradenství ohledně vašich zákonných práv můžete získat od vašeho místního úřadu pro poradenství občanům nebo místního úřadu pro obchodní normy nebo od podobného úřadu.
5.3. Tato záruka se nevztahuje na žádnou vadu zboží vyplývající z běžného opotřebení, úmyslného poškození, nehody, vašeho zanedbání nebo zanedbání jakékoliv třetí strany, pokud zboží používáte způsobem, který nedoporučujeme, pokud se nebudete řídit našimi pokyny nebo v případě jakékoliv úpravy nebo opravy, kterou provedete bez našeho předcházejícího svolení.
5.4. My učiníme přiměřená opatření na to, abychom zboží řádně zabalili, a zabezpečíme, abyste svou objednávku dostali v dobrém stavu.
5.5. Tyto podmínky se vztahují na jakékoliv opravené nebo vyměněné zboží, jež vám dodáme v případě, že by bylo původní zboží vadné nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami, ale takový případ je velice nepravděpodobný.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Dodací lhůty se můžou v závislosti na adrese lišit. Kupující si zvolí způsob dopravy z nabízených variant. Negarantujeme žádnou dodací lhůtu. Dodací lhůta není pro smlouvu rozhodující. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky, ztráty, náklady, škody, výdaje a podobně, které jste údajně utrpěli vy nebo jakákoliv třetí strana a které vznikly přímo nebo nepřímo nebo v jakékoliv souvislosti s nesplněním odhadovaného nebo požadovaného termínu dodání.
6.2. Budeme účtovat jedno přepravné na jednu objednávku bez ohledu na množství objednaného zboží. Pokud objednávku v rámci stejné doby platnosti doplníte o další předměty, vyúčtujeme vám pouze jedno přepravné, avšak s výhradou uvedenou níže. Dodávky na více adres vyžadují uzavření odpovídajícího počtu objednávek a uhrazení odpovídajícího počtu poplatků za přepravu. Pokud si v případech, kdy je to možné, objednáte dodávku v ten samý den (SDS), další předměty již k této objednávce nebude možné přidávat.
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
7.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
7.7. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
7.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
7.9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
7.10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.12. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na její náklady věc původně dodanou.
7.13. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
7.14. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
7.15. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze výše uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
7.16. Ujednají-li Prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
7.17. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.
7.18. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení dle bodu 6.15 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
7.19. Postup reklamace v případě uplatnění odpovědnosti za vady:
· 7.19.1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky na 244 005 555, emailem na adresu infocz@multilady.net, poštou na adresu našeho smluvního partnera TV CZ s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29, Dobřichovice, Česká Republika, a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Doručení reklamovaného výrobku je otázkou k součinnosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel výrobek dodal. Spotřebitel má právo jakékoliv oznámení uskutečnit tedy nejen písemně, ale i např. telefonicky a emailem.
· 7.19.2. V případě, že reklamované zboží bude kupujícím na výše uvedenou adresu zasláno prostřednictvím poštovních služeb, tak Prodávající žádá kupujícího, aby do balíčku přiložil doklad o koupi, záruční list (pokud byl součástí) a průvodní dopis s popisem závady + požadovaný způsob vyřízení reklamace.
· 7.19.3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co bylo obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
o V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
o Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
o Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Berte prosím na vědomí, že poplatek za vrácení bude účtován zákazníkovi.8. VLASTNICKÉ PRÁVO
8.1. Vlastnictví ke zboží přechází na vás až poté, kdy prodávající obdrží od kupujícího kupní cenu včetně poplatků za přepravu v plné výši.

9. CENA A PLATBA
9.1. Cena zboží je uvedena ve vaší objednávce, kterou jsme my akceptovali.
9.2. V případě objednávek dodaných v rámci EU tyto ceny zahrnují i případnou DPH. V případě objednávek dodávaných mimo EU vám může vzniknout povinnost uhradit dovozné clo a/nebo daň, když vaše objednávka dorazí do vaší země. Vy nesete odpovědnost za tyto náklady a jakékoliv jiné poplatky za proclení.
9.3. Tyto ceny jsou bez nákladů na doručení, které se připočítají k celkové částce.
9.4. Na objednávky s platbou kreditní nebo debetní kartou, kde je taková karta vydaná mimo EU, se můžou vztahovat transakční poplatky a u veškerých takových objednávek můžou vzniknout další poplatky, pokud jsou objednávky zadávané v jiné měně, než je měna, na kterou je daná karta vystavena. Tyto poplatky a jakékoliv podobné poplatky u alternativních metod platby jsou mimo naší kontrolu a vy jste povinni je uhradit přímo instituci, která vaší kartu vydala.
9.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
· v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
9.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A 30-TI DENNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ
10.1. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 30 dnů, která běží, jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Výjimku tvoří potravinové doplňky Multilady u kterých poskytujeme 14ti denní záruku vrácení peněz.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
10.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu) na následující adresy: infocz@multilady.net nebo na adresu smluvního partnera TV CZ s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29, Dobřichovice. Kupující může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností (formulář je uveden v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek). Pokud kupující použije formulář, potvrdí mu prodávající jeho přijetí.
10.3. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu bez zbytečného odkladu vráceno, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to na adresu uvedenou v čl. 10.2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu, a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
10.5. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijala, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.
10.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
10.7. Nad rámec zákonné povinnosti Prodávající poskytuje celkově 30-ti denní záruku vrácení zboží bez udání důvodu – pro využití této nadstandardní služby Prodávající stanovuje tyto podmínky (jedná se o nadstandardní službu nad rámec zákonné povinnosti prodávajícího – 1 – 14 je ze zákona, 15 – 30 poskytuje prodávající nad rámec a stanovuje tyto podmínky):
10.8.. Pokud si od nás koupíte zboží, máte výhodu naší 30-ti denní záruky vrácení bez udání důvodu, záruka začíná plynout dnem doručení vašeho zboží. Jestliže nebudete z jakýchkoliv důvodů se šperkem spokojeni, jednoduše vyplňte formulář vrácení zboží z naší stránky, pošlete nám jej zpět a my vám pošleme plnou cenu daného výrobku.
10.9.. Abyste mohli tuto záruku využít, musíte zabezpečit, aby vrácené zboží vypadalo jako nové, což znamená, že:
a. nesmíte odstranit identifikační štítek připnutý ke zboží;
b. u náušnic (a u jakýchkoliv jiných šperků, jež se propichují) nesmíte porušit hygienickou plombu;
c. nesmíte zboží nijak upravit, například není možné akceptovat vrácený prsten s upravenou velikostí;
d. zboží musíte vrátit v původním balení a s původním certifikátem pravosti (jestliže byl dodán);
e. musíte zajistit, aby vnější balení zboží během přepravy dostatečně chránilo.
10.10. Před vrácením zboží nás nemusíte kontaktovat, jednoduše se řiďte pokyny na stránce s vaší objednávkou a zboží určitě pošlete ve formě pojištěné zásilky.
10.11. Pokud bude vrácené zboží jako nové, vaší žádost o vrácení platby zpracujeme do 30 dnů od doručení vašeho vráceného zboží do našeho skladu.
10.12. Náhradu za původní náklady na přepravu nebo náklady na přepravu vraceného zboží neposkytujeme.
10.13. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit ani požadovat výměnu zboží rovněž v těchto případech:
(i) u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
(ii) u zboží, které bylo dodáno v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických či zdravotních důvodů jej není možné vrátit zpět; vztahuje se zejména na potravinové doplňky.
Toto ustanovení se týká jak případů odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. obč zák, tak i případů odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží, včetně případů odpovědnosti za vady (za jakost) v záruční době.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
11.1. S výhradou podle bodu 11.2 a 11.3 nebude žádná strana v případě, že kdokoliv z nás nedodrží tyto podmínky odpovídat za jakékoliv ztráty, které druhé straně v důsledku toho vzniknou, s výjimkou těch ztrát, které jsou předvídatelným následkem nedodržení těchto podmínek v čase uzavření této smlouvy.
11.2. S výhradou podle bodu 11.3 nebude nikdo z nás odpovědný za ztráty, které vzniknou z našeho nedodržení těchto podmínek a které spadají do následujících kategorií:
11.2.1. ztráta příjmu nebo výnosu;

11.2.2. ztráta na zisku;
11.2.3. ztráta obchodu;
11.2.4. ztráta očekávaných úspor;
11.2.5. ztráta dat;
11.2.6. jakákoliv časová ztráta; nebo
11.2.7. navazující ztráta.
Tento bod 11.2 však nevylučuje nároky na předvídatelnou ztrátu nebo poškození vašeho fyzického majetku.
11.3. Žádné ustanovení v této dohodě žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje naší odpovědnost za:
11.3.1. úmrtí nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí;

12. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU
12.1. Nejsme odpovědní za žádné neplnění nebo zpoždění v plnění jakékoliv z našich povinností podle těchto podmínek, jež je způsobené událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu (událost vyšší moci).
12.2. Událost vyšší moci zahrnuje jakékoliv konání, událost, nenastání, nekonání nebo nehodu mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje především (avšak nejen) následující události:
12.2.1. stávky, výluky nebo jiné stávky;
12.2.2. občanské nepokoje, výtržnosti, invaze, teroristické útoky nebo hrozby teroristického útoku, válka (jestli už vyhlášená nebo nevyhlášená) nebo hrozba nebo příprava na válku;
12.2.3. požár, exploze, bouřka, povodeň, zemětřesení, propad půdy, epidemie nebo jiná přírodní pohroma;
12.2.4. nemožnost používání železniční, námořní, letecké, cestní přepravy nebo jiných prostředků veřejné nebo soukromé přepravy;
12.2.5. nemožnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;
12.2.6. zákony, nařízení, legislativa, předpisy nebo omezování jakékoliv vlády; nebo
12.2.7. pandemie nebo epidemie.
12.3. Naše povinnosti podle těchto podmínek se pozastavují během trvání události vyšší moci a my máme nárok na prodloužení doby k plnění těchto povinností během trvání dané události. Provedeme přiměřená opatření s cílem ukončit událost vyšší moci nebo naleznout řešení, abychom mohli své povinnosti podle těchto podmínek splnit i navzdory události vyšší moci.

13. OZNÁMENÍ
13.1. Spotřebitel má právo jakékoliv oznámení uskutečnit nejen písemně na adresu našeho smluvního partnera TV CZ s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29, Dobřichovice, Česká Republika, ale i např. telefonicky 244 005 555 a emailem infocz@multilady.net. My vám můžeme oznámení zaslat buď na e-mailovou adresu, nebo na poštovní adresu, kterou uvedete v objednávce. V případě, že uvedete na sebe i telefonní kontakt, jsme oprávněni Vám v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se objednávky zavolat.

14. ODŠKODNĚNÍ
14.1. Pokud by byla Prodávajícímu způsobena škoda, je prodávající oprávněn tuto škodu po škůdci za zákonných podmínek vymáhat.

15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
15.1. Jestliže jakýkoliv soud nebo kompetentní orgán rozhodne, že kterékoliv z ustanovení těchto podmínek je v jakémkoliv rozsahu neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, daná podmínka se v tomto rozsahu odčlení od ostatních podmínek, které zůstávají v platnosti v zákonném rozsahu.
15.2. V případě, že v průběhu doby platnosti těchto podmínek nebudeme trvat na tom, abyste si splnili jakoukoliv ze svých povinností podle těchto podmínek nebo pokud si neuplatníme jakékoliv z našich práv nebo náprav podle těchto podmínek, nebude to znamenat, že se těchto práv nebo náprav vzdáváme a nebude to znamenat, že tyto povinnosti nemusíte splnit. Pokud se vzdáme vašeho neplnění, nebude to znamenat, že se automaticky vzdáváme jakéhokoliv vašeho dalšího neplnění. Jakékoliv vzdání se jakékoliv z těchto podmínek z naší strany nabude účinnost, až když to výslovně označíme za vzdání se práva a učiníme tak v písemné podobě.
15.3. Žádná ustanovení v těchto všeobecných podmínkách nesnižuje vaše zákonná práva v souvislosti s chybným nebo nesprávným popisem zboží. Další informace o vašich zákonných právech můžete získat od vašeho místního úřadu pro obchodní normy, úřadu pro poradenství občanům nebo od podobného úřadu.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
16.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
16.2. Zájemce o koupi stejně jako kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
16.3. Zájemce o koupi stejně jako kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
16.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje či při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
16.5. Zpracováním osobních údajů zájemce o koupi či kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu dotčených osob předávány třetím osobám.
16.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
16.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
16.8. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· 16.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· 16.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

16.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

17. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
17.1. Zájemce o koupi či kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.
17.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

18. DORUČOVÁNÍ
18.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, naše společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
19.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
19.3. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na emailu: infocz@multilady.net , příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
19.5. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
19.6. Kontaktní údaje Prodávajícího: infocz@multilady.net nebo prostřednictvím smluvního partnera: TV CZ, s.r.o. , P.O.BOX 54 252 29, Dobřichovice, Česká Republika.

20. DODATEČNÁ USTANOVENÍ – TV HRA
20.1 Postupy a principy prodeje přes televizní vysílání - TV hra

O TV hrách
Na našich TV kanálech, webových stránkách nebo prostřednictvím našich stáhnutelných aplikací provozujeme sérii prezentací produktů prostřednictvím živých videozáznamů (každá dál jen jako „TV hra“). TV hry můžou mít různé formáty, avšak obecně obsahují cenu, již postupně klesá a určité množství předmětů, které je možné získat.

Množství
V každé jednotlivé hře se počet nabízených předmětů, jež je možné zakoupit za konečnou cenu, liší. V určitém bodu hry můžeme na obrazovce naznačit počet zbývajících příležitostí v dané hře (dál jen jako „zbývající množství ve hře“). Toto číslo naznačuje, kolik kusů daného předmětu zamýšlíme v dané hře ještě prodat. Toto množství nevyhnutně nepředstavuje celkové množství předmětů, které máme v zásobě v trezoru (dál jen jako „množství v trezoru“) v kterémkoliv daném okamžiku (to znamená, že můžeme mít i více kusů daného předmětu, než je množství uvedené jako „zbývající množství v této aukci“). Nemáme žádnou povinnost prodat veškeré zbývající množství ve hře a podobně platí také to, že můžeme prodat víc než toto množství, jestliže bude poptávka větší, než jsme předpokládali a v trezoru máme dostatečné nepřidělené zásoby.

Počáteční cena
Pamatujte, že počáteční cena v jakékoliv TV hře je pouze cena, kterou jsme zvolili k zahájení TV hry a nemusí nevyhnutně představovat objektivní trhovou hodnotu, doporučovanou maloobchodní cenu nebo jinou běžně používanou nebo akceptovanou prodejní cenu za daný předmět / dané předměty. Uvedené ceny se řídí našimi všeobecnými podmínkami prodeje.

 

Klesající ceny
Když konkrétní TV hra začne, cena za uvedenou položku může začít klesat a může se pravidelně snižovat, až dokud se na základě výlučně našeho uvážení nerozhodneme přistoupit k další položce. S další položkou můžeme pokračovat ještě před tím, než rozdělíme celé množství ve hře (nebo jakoukoliv jeho část) zákazníkům. Když se přesuneme k další položce, předcházející hra může zůstat i nadále otevřena, dokud ji neukončíme (viz níže) a zákazníci můžou pokračovat v nákupu předmětu za konečnou cenu, jestliže v ní zůstává dostatečné množství, jež možno alokovat.

Zadání nabídky
Pokud uvidíte předmět, na který byste chtěli dát nabídku, můžete ji zadat, když dosáhne ceny, kterou jste ochotni zaplatit. Zadáním nabídky potvrzujete, že jste ochotní a máte v úmyslu předmět/y, na které jste zadali nabídku, zakoupit za konečnou cenu (která může nebo nemusí být nižší, než je výše vaší nabídky) za předpokladu, že vaší nabídku akceptujeme.

Alokace položek
Po zadání vaší nabídky vám předmět přidělíme buď poté, co svou objednávku odhlásíte, nebo když svou objednávku na daný předmět úspěšně zadáte s pomocí našeho Help týmu. Když vám předmět přidělíme, tento se vám zarezervuje a vy se tím zavazujete jej zakoupit v souladu s našimi předpisy vztahujícími se na zrušení a vrácení zboží. Pokud se nerozhodnete pro okamžité odhlášení, předmět můžou získat jiní zájemci, jestliže je po předmětu větší poptávka, než je množství v trezoru. Dokud budeme disponovat dostatečným množstvím, daný předmět zůstává ve vašem košíku v konečné ceně.
Snižování množství ve hře
Pokud bude TV hra na obrazovce, náš producent vynaloží maximální úsilí k tomu, aby zbývající množství ve hře reflektovalo, kolik příležitostí na zadání nabídky na jeden kus ze zbývajícího množství divákům zbývá. Přitom budou využívat veškeré dostupné informace včetně aktuální aktivity a historii aktivit na naší webové stránce a telefonních linkách. Z různých důvodů zbývající množství ve hře uvedené na obrazovce nemusí vždy odpovídat skutečnému zbylému množství ve hře a tento údaj by se měl považovat pouze za indikativní. Například volající můžou položit ještě před tím, než promluví s naším Help týmem, nebo si můžou zakoupit několik kusů. Naši producenti jsou školeni tak, aby využili své zkušenosti a udělali co nejpřesnější odhad množství na obrazovce, ovšem svou účastí v TV hře akceptujete, že to můžou provést (a i tak činí) na základě svého úsudku.

Ukončení TV hry
TV hry obvykle končí buď hodinu od odstranění grafiky z obrazovky na konci hlavní prezentace předmětu, nebo když se množství v trezoru rozdělí zákazníkům podle toho, co nastane dříve. My můžeme na základě vlastního uvážení předmět na obrazovce po hlavní prezentaci opět zobrazit, jestliže ještě nějaké množství ve hře zůstává; tím se neprodlužuje trvaní aukce, která bude stejně ukončena v souladu s tímto odstavcem. Na naší stránce se rovněž můžou zobrazovat hry, které ještě nebyly ukončeny. V případě, že uvádíme TV hry ve formátu showcase, které začínají najednou, tyto také najednou skončí na konci ukážky. Zahájením ukážky budou také ukončeny jakékoliv jiné TV hry, jež ještě v dané době běžely.

Konečná cena
Konečná cena je poslední (a nejnižší) cena, jež zobrazíme před odstraněním grafiky na obrazovce v hlavní prezentaci TV hry. Bez ohledu na cenu v čase zadání vaší nabídky zaplatíte stejnou konečnou nízkou cenu jako jiní úspěšní účastníci, jestliže vám byl předmět úspěšně přidělen.

Pozdě zadané nabídky
Pokud se účastník dovolá po ukončení TV hry, nebude mít právo zakoupit si předmět za konečnou cenu. Jestliže ale některý ze zákazníků zruší jakékoliv přidělené předměty, vyhrazujeme si právo (avšak nezavazujeme se) kontaktovat uchazeče, kteří byli odmítnuti, po ukončení hry, a nabídnout jim produkt za konečnou prodejní cenu.

Uplatnění dobré víry v hrách
Úspěch TV her závisí na dobré víře účastníků. Snažíme se dosáhnout rozumné rovnováhy mezi zrušením objednávek a vrácením zboží a zachováním integrity TV her. Ačkoliv máme politiku vrácení zboží do 30 dnů bez uvedení důvodu, všichni účastníci v TV hrách jsou povinni své nabídky zadávat v dobré víře a s úmyslem zakoupení daného předmětu ve výši zadané nabídky nebo nižší ceny, pokud cena před ukončením hry i nadále klesá.

Politika ochrany soukromí
Tuto webovou stránku provozuje a řídí společnost EMPORIA STYLE. Tato politika ochrany soukromí vysvětluje, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní informace. Používáním naší stránky udělujete souhlas s touto politikou ochrany soukromí. V případě jakýchkoliv dotazů o této politice ochrany soukromí nebo o této stránce nás neváhejte kontaktovat.

Rozsah
V této politice ochrany soukromí je uvedeno, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními informacemi pro účely našich služeb dostupných na této webové stránce (dál jen jako „stránka“). Používáním této stránky nebo registrací udělujete souhlas s podmínkami této politiky ochrany soukromí a výslovně souhlasíte se sběrem, uchováváním, používáním a poskytnutím vašich osobních informací tak, jak je to popsáno v této politice ochrany soukromí.

Sběr
Stránku si můžete prohlížet bez odhalení vaší totožnosti nebo uvedení jakýchkoliv informací o sobě. Poskytnutím svých osobních informací přestáváte být pro nás anonymní. Jestliže se nám rozhodnete osobní informace poskytnout, souhlasíte s převedením a uložením těchto informací na naše servery nacházející se v Maďarsku. V případě uchovávání citlivých údajů se tyto uchovávají v zašifrované formě čitelné pouze programy, které jsou chráněny heslem a přístupovým bodem.

Jsme oprávněni sbírat a uchovávat následující osobní informace:

 • e-mailová adresa, poštovní adresa;
 • data kreditní/debetní karty;
 • informace o transakcích na základě vašich aktivit na stránce, jako je například zadávání nabídek, nákupy a obsah, který vytvoříte nebo který souvisí s vaším účtem;
 • dodací, fakturační a další informace, které poskytnete s cílem zakoupení nebo dodání položky;
 • diskuse, chaty, řešení sporů, korespondence prostřednictvím stránky a nám zaslaná korespondence;
 • přihlašovací data počítače, statistika zobrazení stránky, provoz (traffic) na stránce a reklamní údaje; a
 • další informace včetně vaší IP adresy, prohlížeče, operačního systému, názvu domény a času a dalších standardních informací v rámci webového deníku.

Členské informace
Můžete se zaregistrovat a zároveň stát členem bez jakéhokoliv poplatku nebo povinnosti pro vás. U registrace člena je zájemce povinen zadat e-mailovou adresu a heslo (dál jen jako „členské informace“). Když se stanete členem, přidělíme vám zákaznické číslo a uložíme si datum vzniku členství. Na členském formuláři se můžete rozhodnout odhlásit se z odběru jakýchkoliv novinek, které rozesíláme. Jestliže je u registrace neodhlásíte, novinky vám budou zasílány po jejich vytvoření. Každá novinka obsahuje možnost odhlášení jejich odběru do budoucna. Tato informace je k dispozici našemu operačnímu a marketingovému oddělení. Veškeré vaše aktivity na stránce se budou dát vystopovat k vašemu zákaznickému číslu.

Kontaktní informace
Při uzavírání prodeje požadujeme krom členských informací rovněž určité kontaktní informace. Tím se vaše členské záznamy rozšiřují o vaše jméno, adresu a telefonní číslo.

Dodací informace
Abychom mohli zboží dodat, potřebujeme dodací informace, a proto od vás budeme požadovat jméno, dodací adresu a telefonní číslo. Tyto informace můžeme poskytnout jakékoliv kurýrské společnosti, kterou využijeme k doručení zboží.

Údaje o kreditní/debetní kartě
U úhrady za zboží nebo služby prostřednictvím kreditní karty požadujeme zadání čísla vaší kreditní karty, její platnost, typ (MasterCard, Visa atd.), jméno držitele karty a bezpečnostní kód karty. Tyto informace jsou zadávány přímo na stránce hostované naším poskytovatelem služeb zpracování plateb kreditní kartou, jenž má certifikaci PCI DSS Level 1 a jenž tyto informace uchovává v zašifrovaném formátu a nám poskytuje pouze „token“, který si my uložíme a použijeme na spárování karty v dané transakci. Poskytne nám také prvních šest a poslední čtyři číslice čísla karty, název držitele karty a platnost, což si uložíme, abychom vám pomohli identifikovat kartu, kterou byste v budoucnu mínili použít. Nikdy si neukládáme celé číslo kreditní karty. Jelikož používáme systém s „tokenem“, není nutné poskytovat data o kartě našemu operačnímu personálu a nikdo z našeho personálu tak nemůže získat kompletní údaje o kreditní kartě.

Informace o objednávce
Po zadání objednávky vedeme záznamy o druhu zakoupeného předmětu / druzích zakoupených předmětů, množství, ceně a jakýchkoliv dodacích nákladech. Za účelem analýzy si uchováváme také datum zadání objednávky a datum jejího odeslání. V souhrnné, nekonkrétní formě se tyto informace můžou poskytnout našim obchodním partnerům ve formě analýzy nebo výplaty honorářů a/nebo licencí v rámci dodávky takového zboží. Na konci procesu zadávání objednávky vás můžeme požádat, abyste poskytli jednoduché marketingové informace, které nám pomůžou naše podnikání rozvíjet. Můžete se rozhodnout tyto informace neposkytnout.

Použití
Naším primárním záměrem v rámci sběru osobních informací je umožnit platbu kreditní nebo debetní kartou a zajistit vám bezpečný, hladký, efektivní a na míru šitý zážitek. Souhlasíte, že vaše osobní informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • poskytnutí služeb a vámi požadované zákaznické podpory;
 • řešení sporů, inkaso poplatků a řešení problémů;
 • zabránění potenciálně zakázaným nebo nelegálním aktivitám a k uplatnění našich politik a všeobecných podmínek prodeje;

Jestliže se přihlásíte k odběru novinek, tak i pro tyto účely:

 • přizpůsobení, měření a zkvalitnění našich služeb a obsahu a rozložení naší stránky;
 • poskytování informací o cíleném marketingu, aktualizacích služeb a propagačních nabídkách na základě vašich komunikačních preferencí; a
 • porovnání informací kvůli přesnosti a jejich ověření u třetích stran
Poskytnutí vašich informací
Osobní informace můžeme poskytnout v případě reagování na zákonné požadavky, uplatnění našich předpisů, reagování na tvrzení, že cena nebo jiný obsah porušuje práva třetích stran nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti třetí strany.
Vaše osobní informace můžeme poskytnout i následujícím subjektům:

 • členům naší firemní rodiny s cílem pomoct odhalit a zabránit potenciálně nezákonným činům a poskytnout společné služby (naše přidružené společnosti je nabídnou pouze uživatelům, kteří si tyto služby vyžádají);
 • smluvním poskytovatelům služeb, kteří se zúčastňují na našich obchodních operacích, jako je kupříkladu vyšetřování podvodů, inkaso pohledávek, plnění objednávky, přeprava, programy odměn a co-branded kreditní karty;
 • dalším třetím stranám v případě, že nás výslovně požádáte, abychom jim vaše informace poslali, nebo o kterých jste byli výslovně informováni při využití konkrétní služby a dáte k tomu souhlas;
 • příslušníkům donucovacích orgánů nebo jiným státním úředníkům v reakci na ověřený požadavek související s trestním vyšetřováním nebo údajně nezákonnou aktivitou, v kterýchžto případech poskytneme jméno, město, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID historii uživatele, stížnosti na podvod a historii nabídek; a
 • pokud právoplatně odčleníme část nebo celé naše podnikání, vaše informace se můžou převést s odčleněnou častí podniku.Soubory Cookie
Na jistých místech stránky používáme soubory „cookie“ (malé soubory umístněné na pevný disk počítače) jako referenci na informace uložené na našem serveru, jako jsou například údaje o členovi a jakékoliv preference s cílem zlepšit vaši zkušenost s naší stránkou. Soubory cookie se rovněž používají ke sledování chování uživatele na naší stránce k analytickým účelům, což nám umožňuje zkvalitňovat naše služby zákazníkům. Odkazy třetích stran na naši stránku buď z jejich webové stránky, z vyhrazeného propojení na jiném místě nebo z vytištěné URL se zaznamenávají pomocí souborů cookie a díky tomu můžeme uhradit provizi subjektu, který nás odkázal, za vaši návštěvu na naší stránce. Soubory cookie se ukládají v záznamech serveru a jejich obsahy se ukládají v databázi stránky. Chování u prohlížení můžeme v anonymní formě poskytnout našemu marketingovému a operačnímu personálu a může se poskytnout jakékoliv obchodní straně v zájmu zkvalitnění našich služeb. Soubory cookie nepoužíváme na vytváření profilů jednotlivých zákazníků.
Je několik důležitých věcí, které byste o souborech cookie měli vědět, a to:

 • nabízíme jisté funkce, jež jsou dispozici výhradně s použitím souborů cookie;
 • soubory cookie nám pomáhají identifikovat vás a udržet vás přihlášené;
 • většina cookies má platnost, jen dokud jste na stránce, což znamená, že se z vašeho pevného disku automaticky vymažou, když stránku opustíte;
 • pokud to váš prohlížeč umožňuje, soubory cookie můžete vždy odmítnut, i když to může mít dopad na vaše používání naší stránky; a
 • v případě, že na této stránce hostujeme obsah jakékoliv třetí strany, může se stát, že na jistých místech této webové stránky narazíte na cookies třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou.

Odhlášení se z odběru
Jestliže se chcete z odběru našich e-mailů odhlásit, klikněte na propojení na konci kteréhokoliv z našich marketingových e-mailů a budete odhlášeni z odběru veškeré e-mailové komunikace.
Třetí strany
Krom případů výslovně uvedených v této politice ochrany soukromí se tento dokument vztahuje pouze na používání a zveřejnění informací, které od vás sesbíráme. Osobní informace, jež s námi nesouvisí, nikdy nedáváme ani neposkytujeme třetí straně. Údaje nashromážděné z informací a vyjádřené všeobecným a neosobním způsobem se můžou třetím stranám poskytnout s cílem zkvalitnění našich služeb pro zákazníky.

 

Propojení na jiné webové stránky
Na naší stránce se můžou nacházet hypertextová propojení (link) na jiné webové stránky. Kliknutím na některé z těchto propojení klikáte na jinou webovou stránku. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli politiku ochrany soukromí těchto propojených webových stránek, jež se může od naší politiky lišit. Když naši webovou stránku opustíte a vstoupíte na jinou webovou stránku, nemůžeme být již odpovědni za ochranu soukromí nebo ochranu jakýchkoliv informací, které takto převedete nebo poskytnete.

Přesnost naší stránky
Vynakládáme maximální úsilí na zabezpečení přesnosti naší stránky z hlediska jejího provozu, jakož i obsahu. Pokud objevíte jakoukoliv chybu nebo opomenutí, informujte nás prosím na: infocz@multilady.net

Změny naší politiky ochrany soukromí
Vyhrazujeme si právo naší politiku ochrany soukromí časem měnit v souladu s rozvojem našeho podnikání. Pokud tuto politiku upravíme, upravenou politiku umístíme na naší stránce. Tyto změny naší politiky ochrany soukromí automaticky nabudou účinnost okamžitě po umístnění příslušných změn na naší webové stránce.

Kontaktujte nás
Používáním naší stránky udělujete svůj souhlas s touto politikou ochrany soukromí. Souhlasíte se sběrem a používáním těchto informací tak, jak je uvedeno výše. V případě jakýchkoliv dotazů o této politice ochrany soukromí nebo stránce nás kontaktujte na e-mailové adrese: infocz@multilady.net nebo zavolejte našemu Help týmu na tel. č. 244 005 244.

V Praze dne 12. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: TV CZ, s.r.o., P.O.BOX 54, PSČ 252 29 Dobřichovice, Česká republika, Česká republika (tuto adresu Prodávající výslovně uvádí pro zasílání korespondence – jedná se o adresu smluvního partnera prodávajícího určenou pro tyto případy). Email: infocz@multilady.net

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.